Regulamin Akademii Młodych Artystów – szkoła/warsztaty

I. Zasady organizacyjne
1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie AMA.
2. Osobami wyznaczonymi do koordynacji zajęć są członkowie zarządu Stowarzyszenia.
3. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.
4. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem i zasadami płatności (pkt. III regulaminu).
5. Zajęcia prowadzone są w nielicznych grupach. Ilość miejsc jest ograniczona.
6. AMA zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku niewystarczającej liczby uczestników.
7. Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej ustalonego minimum może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.
8. Uczestnik jest obowiązany przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów porządkowych obowiązujących w AMA oraz stosować się do poleceń wydawanych przez osoby prowadzące zajęcia.
9. Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć.
10. Na zajęciach obowiązuje stosowny, zasugerowany przez prowadzącego strój.
11. Organizator zapewnia podstawowe materiały na zajęcia ze sztuk plastycznych.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowej opłaty za wykraczające poza podstawowy zestaw materiały plastyczne.
13. W przypadku realizacji projektu scenicznego organizator może zwrócić się o pomoc finansową lub rzeczową w celu przygotowania scenografii, kostiumów itp.
14. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych tylko na potrzeby Organizatora. Charakter podania danych jest dobrowolny, a Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
15. Uczestnicy (bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na wykorzystywanie swego wizerunku lub wizerunku dziecka w celach promocyjnych AMA.
II. Miejsce prowadzenia zajęć
1. Zajęcia odbywają się w salach wydzierżawionych przez Organizatora w budynku przy ul. Kasprusie 35 w Zakopanem.
2. Dopuszcza się przeprowadzenie zajęć poza siedzibą AMY, w pracowniach artystów, galeriach, muzeach itp.
3. Dopuszcza się organizowanie warsztatów wyjazdowych, weekendowych, plenerów.
4. Organizator zastrzega sobie pobieranie dodatkowych opłat za zajęcia odbywające się poza
5. Pojedyncze zajęcia trwają od 45 do 60 minut, w zależności od rodzaju zajęć.
III. Płatności
1. Wysokość opłat reguluje cennik, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu
2. Za udział w zajęciach szkolnych płatności dokonuje się w systemie pakietowym, z góry za każdy miesiąc. Z opłaty wyłączone są miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień). ­
– pakiet pokrywa koszt trzech zajęć ­
– jeżeli w miesiącu wypada więcej niż trzy zajęcia uczestnik dopłaca za każde kolejne, w których uczestniczył na podstawie rachunku wystawionego na koniec miesiąca
– jeżeli w danym miesiącu organizator nie może zapewnić zorganizowania minimum trzech zajęć z powodu świąt, ferii itp. opłata pakietowa ulega zmniejszeniu do ilości zajęć możlwicyh do odbycia
– opłata pakietowa jest stała, bezzwrotna
– dopuszcza się udział w pojedynczych zajęciach bez składania deklaracji.
– w przypadku udziału w pojedynczych zajęciach opłata zgodnie z cennikiem pobierana jest w dniu odbytych zajęć.
– regulamin przewiduje możliwość udzielenia zniżki z powodu długotrwałej nieobecności (15%) pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o przewidywanej nieobecności dziecka.
3. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie się zajęć, organizator zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa AMA zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla uczestników terminie. W innym przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot pieniędzy za nieodbyte zajęcia (dotyczy płatności pakietowej).
4. Przewiduje się 10 procentowy rabat dla rodzeństw i niższe stawki w przypadku wybrania więcej niż jednego pakietu (wg cennika)
– Płatności należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca na konto Stowarzyszenia lub bezpośrednio u osób koordynujących zajęcia.
– Każdy uczestnik powinien posiadać ubezpieczenie NNW. Rezygnując z ubezpieczenia rodzice lub opiekunowie składają odpowiednie oświadczenie.